Back to top

Beneficis fiscals

Les persones sòcies i/o donants poden deduir bona part de les quotes i donacions efectuades. Aquí hi ha un resum dels beneficis fiscals.

 

Deduccions estatals IRPF (persones)  
Primers 150€ 80%
Resta (general) 35%
Resta 3 anys seguits (*) 40%

És possible que a més hi hagi una deducció autonòmica (per exemple, un 25% a les Illes Balears). Comprova-ho amb teva Comunitat Autònoma.

 

Deduccions de l'Impost de Societats (empreses)  
General 35%
3 anys seguits (*) 40%

 

El procediment que seguim és aquest: al mes de gener sumam la quota de soci i donatius que hagis fet al GOB durant l'any anterior i els declaram a l'Agencia Tributària. A principis d'abril (inici de la temporada de l'IRPF) t'enviam per correu electrònic un certificat dels donatius. A les dades fiscals i/o l'esborrany de la declaració, ja et vindrà inclòs.

Si no has rebut per correu electrònic el certificat de donatiu de l'any passat i vols desgravar la teva quota o donació, no oblidis comunicar-nos-ho, indicant el teu NIF, nom complet, correu electrònic i codi postal del teu domicili fiscal.

 

(*) 3 anys seguits: en cas que durant els 3 darrers anys s'hagin efectuat donatius per valor igual o superior al de l'any anterior

Desgravacions per a declarants a l'Estat espanyol. Els càlculs especificats estan referits al conjunt de donacions anuals d'una persona o entitat. Legislació aplicable: Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i d'incentius fiscals al mecenatge. Llei 26/2014 de 27 de novembre, de modificacins a l'IRPF, Llei 27/2014 de 27 de novembre de l'Impost de Societats i disposicions legals que les modifiquen posteriorment. El GOB va ser declarat Entitat d'Utilitat Pública pel Consell de Ministres de 19/06/1985. Inscrita al Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears amb el número 1112. CIF G07089600